Vuonna 2016 Rapala-rahaston tukemat hankkeet

Updated: Dec 18, 2020Rapalan 80. toimintavuoden kunniaksi Rapala-rahasto sai tänä vuonna jaettavakseen tavanomaista suuremman, peräti 8.000 euron arvoisen juhla-avustuksen monien muiden apurahojen ja välinelahjoitusten lisäksi.


Rapala-rahaston juhla-avustus Mustijoki-työryhmälle


Kymmenien erinomaisesti perusteltujen hakemusten joukosta Rapala-rahaston asiantuntijaraati kohdisti yksimielisesti juhla-avustuksen Mustijoki-työryhmälle Mustijoesta elävä lohijoki -hankkeen selvitystoimien toteuttamiseen.


Mustijoki-työryhmän ovat perustaneet aluearkkitehti Pertti Österman Pornaisista ja puheenjohtaja Kari Marttinen Turengista. Siinä ovat jo mukana monet paikalliset kalastusalueet, ympäristöjärjestöt, jokivarren kunnat ja aktiiviset yksityiset tahot. Työryhmän tavoitteena on luoda laajalla yhteistoiminnalla pääosin Uudenmaan maakunnan alueella virtaavasta Mustijoesta uudelleen elävä lohijoki, jossa pystyttäisiin elvyttämään luonnossa lisääntyvä, kestävä meritaimenkanta.


Mustijoki tunnetaan vanhana meritaimenjokena, jossa hyvissä virtaamaolosuhteissa meritaimen saattoi nousta Pornaisten Lahankoskelle 28 kilometrin päähän jokisuusta. Meritaimenkanta hiipui pois, kun vuonna 1965 rakennettiin lähelle jokisuuta Brasaksen vesilaitospato.

Vasta vuonna 1994 padon yhteyteen rakennettiin toimivaksi todettu kalatie. Mustijoen kokonaispituus on noin 80 kilometriä ja siinä on kymmenkunta eri tavoin rakennettua koskea. Toukokuussa 2015 suoritetussa koskikatselmuksessa todettiin kaikkien rakennettujen koskipaikkojen tarvitsevan järjestelyjä, jotka mahdollistavat vaelluskalojen nousun. Joen tärkeimmät latvahaarat ovat Mäntsälänjoki ja Hirvihaaranjoki.


Apurahoja saivat myös monet yhdistykset ja tutkijat

Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhteisesti perustaman Rapala-rahaston tarkoituksena on tukea erityisesti paikallisia kalavesien kunnostushankkeita ja niihin liittyviä tutkimuksia puhtaampien kalavesien saavuttamiseksi ja luonnonpoikastuotannon turvaamiseksi sekä edistää kestävän kehityksen mukaisesti toteutettavien, entistä parempien ja monipuolisempien kalastusmahdollisuuksien lisäämistä maassamme. Näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti Rapala-rahasto jakoi myös tänä vuonna 500 – 1 000 euron suuruisia apurahoja monille tahoille eri puolilla Suomea.


Avustuksia saivat seuraavat hakijat:

 • Gammelbackan kartanoseutuyhdistys ry Porvoossa sijaitsevan, talkoilla kunnostetun Gammelbackan meritaimenpuron suun ruoppaamiseen nousutaimenille sopivammaksi kulkureitiksi.

 • Kalasta Vantaanjoella -hanke (Mikko Peltola ja Mika Viitanen) ei-kaupallisen Kalasta Vantaajoella -videosarjan osien kääntämiseen englanniksi ja venäjäksi joella kalastaviin ulkomaalaisiin kohdistuvan, kestävään kalastukseen ohjaavan informaation lisäämiseksi.

 • Koukku ja paukku ry Vaajavirran yläkanavan voimalaitosuoman kunnostussuunnitelman toteuttamiseen tarkoituksena edistää järvitaimenen luontaista poikastuotantoa muun muassa virtaumaa kasvattamalla, kutusoraa lisäämällä ja uomaa kiveämällä.

 • Loviisan Seudun Eränkävijät ry ahvenen ja kuhan lisääntymismahdollisuuksien parantamiseksi järjestettävissä turontekotalkoissa tarvittavien sidonta- ja merkintätarvikkeiden hankkimiseen sekä tiedottamiseen.

 • Parkanon Urheilukalastajat ry Viinikanjoen ja siihen liittyvien virtavesien taimenkannan tilan edistämiseen muun muassa uusia poikastuotantoalueita rakentamalla, kutusoraikkoja kunnostamalla ja taimenten geeniperimää tutkimalla.

 • Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistys paikallisten osakaskuntien ja kyläläisten kunnostaman Myllyjoen alajuoksulla Karjalohjalla sijaitsevan, umpeen kasvaneen Kortelammen avaamiseen kosteikoksi ja kalojen kutualueeksi.

 • Suomen Kalakirjasto (Ari Savikko) maamme ylivoimaisesti laajimman kalastusaiheisen kirja- ja lehtiartikkelikokoelman toiminnan tukemiseen, aineiston digitalisoimiseen ja tietokantojen päivittämiseen.

 • Tornion Kalamiehet ry vuosien saatossa Matkakosken pohjaan kerääntyneiden lyijypainojen, koukkujen, siimojen ja muiden luontoa haittaavien jätteiden puhdistushankkeeseen kuuluvien sukellus- ja talkootöiden tukemiseen.

 • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Hyvinkäälle ja Riihimäelle vuoden 2014 ja 2015 aikana valmistuneiden onkipaikkojen lasten ongintapäivien kalastusvälinehankintoihin sekä järjestelyihin.

 • Markku Seppänen maisteriopintoihin liittyvään tutkimukseen, jonka tavoitteena on vertailla kahden morfologialtaan erilaisen Utsjoella sijaitsevan esimerkkijärven avulla tunturiraudun tuotantokykyä, kasvua ja lisääntymistä ja arvioida kestävän kalastuksen määrää apuna rautuvesien kalastuksen ohjaamisessa ja kalastuslupien kiintiöinnissä.

 • Jukka Syrjänen Heinäveden reitin koskissa todennäköisesti lisääntyvän, äärimmäisen uhanalaisen villin järvilohikannan koon arviointiin sekä kutupesistä kerätyn mädin dna-analyysimenetelmän kehittämiseen.

 • Konneveden kalatutkimus ry Rautalammin kunnan Tyyrinvirran turokunnostuksen vaikutuksen seurantaan tarkoituksena saada viitteitä siitä, nostaako turokunnostus poikastiheyttä Tyyrinvirralla ja kannattaisiko menetelmää kokeilla muillakin suurilla, vähäkivisillä koskilla.

 • Kalastusvälineitä seuroille ja kouluille

Raha-avustusten lisäksi Rapala-rahasto jakaa vuosittain merkittäviä kalastusvälinelahjoituksia kouluille, kalastusseuroille ja tapahtumajärjestäjille, jotka ohjaavat lapsia, nuorisoa, nuoria aikuisia ja seniori-ikäisiä kalastusharrastuksen pariin. Välinelahjoituksia saivat seuraavat tahot:

 • Harrastuskalastusseura Tärppi Tampereella järjestettävää jigikalastuskoulua varten.

 • Kivelän koulun poikakerho kalastustoiminnan kehittämiseksi.

 • Loviisan Seudun Eränkävijät ry Valkon alakoulun onki/heittokalastustapahtumiin.

 • Oriveden Onkijat ry lasten ja nuorten tapahtumiin.

 • Oulujoen Uistelijat yhdistyksen kohderyhmiksi valittujen erityisryhmien kalastusharrastuksen tukemiseen.

 • Pielisen Pilkkijät lasten- ja nuorten kalastusteemapäivien järjestämiseen.

 • Pöytyä-Oripää 4H-yhdistys lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen.

 • Tuusulanjärven Urheilukalastajat seuran nuorten kalastusveneen varustamiseen.

 • Tampereen ammattikorkeakoulu neljän tapahtuman järjestämiseen erityisryhmille.

 • Hartolan yhtenäiskoulu täydennystä aiempaan välinepakettiin.

 • Joutsenon koulu/Joutsenon Kalaveikot ry kalastus- ja retkeilykurssin järjestämiseksi.

 • Liperin yhtenäiskoulu kalastuskurssien tukemiseen.

 • Teijon koulu/Teijon Alueen Kyläyhdistys ry luontopainotteisen kyläkoulun kalastusopetuksen toteuttamiseen.60 views